Topicus toren van 40 m hoog?

Bezorgheid over de nieuwbouwplannen van Topicus voor een 40 meter hoge toren in het centrum van onze binnenstad, daar waar de regels gelden voor een beschermd stadsgezicht.

Samen met de Deventer afdeling van Heemschut Overijssel hebben wij onderstaande brief gestuurd naar het college van B&W.

Deventer, 24 september 2020

Geacht college,

Het bestuur van Stichting Oud Deventer en de Deventer commissieleden van Heemschut Overijssel hebben kennis genomen van de kaders die geschetst kunnen worden in het ontwikkelperspectief voor een stadscampus van ICT-bedrijf Topicus binnen het carré Singel/Keizerstraat/Brinkpoortstraat/Singelstraat. Dit carré ligt, zoals u weet in het beschermde stadsgezicht van Deventer.

In het perspectief staat dat de gemeente Deventer zich kan voorstellen dat de regels wat betreft de maximale hoogte en verdichting van het bouwvolume in het huidige bestemmingsplan niet toereikend zullen zijn om de campus te ontwikkelen.

Stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel vrezen dat bij aanpassing van het bestemmingsplan het beschermde stadsgezicht aangetast zal worden. Volgens ons heeft het beschermde stadsgezicht als doel bijzondere historische karakteristieken te behouden en nadrukkelijk een plaats te geven in toekomstige ontwikkelingen. In de Monumentenwet 1988 staat dat de aanwijzing van het beschermd stadsgezicht vertaald moet worden in het bestemmingsplan en dat is voor het laatst gebeurd in 2012. De stedenbouwkundige structuur, de bouwhoogtes en de kleinschaligheid van de stad zijn vertaald in bestemmingsplanregels. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, daar voorziet het bestemmingsplan in, maar ze moeten aansluiten op de historische ontwikkeling.

In het ontwikkelperspectief wordt echter de mogelijkheid geschetst een toren te bouwen op de hoek van de Keizerstraat en de Singel, die 40m hoog kan worden. Ook is een verdichting van de bebouwing binnen het carré mogelijk. Een aanpassing van het huidige bestemmingsplan is dan onvermijdelijk.

Nu het college de uitgangspunten van het bestemmingsplan van het beschermd stadgezicht wil wijzigen vragen Stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel zich af wie en op welke wijze er naast de gemeenteraad bij een besluit hierover worden betrokken.

Wordt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies gevraagd? Wordt de provincie om advies gevraagd? Op welke wijze worden belanghebbenden geraadpleegd? Op welke wijze worden de erfgoedverenigingen geraadpleegd. Op welke manier wordt
participatie werkelijk vormgegeven.

De erfgoedorganisaties vinden iedere verhoging boven de hoogte van de historische stad en het voorgestelde maximale bouwvolume te groot voor deze locatie en niet passend in het beschermde stadsgezicht.

De beleving van onze oude stad vanuit het station is van groot belang en afhankelijk van bebouwing die het beschermde gezicht versterkt en geen geweld aandoet. Zoals bijvoorbeeld de Leeuwenbrug en de Keizerstaete dat wel doen. Ook de maat en schaal van de bebouwing langs de Singel is van grote cultuurhistorische waarde. Wij willen daarom dat het vigerend bestemmingsplan bij de ontwikkeling van de stadcampus uitgangspunt blijft.

We willen graag onze betrokkenheid en onze visie op het beschermd stadsgezicht toelichten aan de betrokken stedenbouwkundige, de heer Frenken en de betrokken wethouder, mevrouw Grijsen.

Kunnen we hiervoor, nog voor de raadsvergadering over het Topicus carré, een uitnodiging ontvangen?

Hoogachtend,
namens Stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel

W. Koetsveld, voorzitter Stichting Oud Deventer

T. van Dalfsen, voorzitter Heemschut Overijssel

Eind september 2020 hebben de SOD en de Bond Heemschut hun zorgen aan de gemeente kenbaar gemaakt over de plannen van het bedrijf Topicus (zie bovenstaande brief 14 september). Op 21 oktober hebben vertegenwoordigers van beide organisaties een gesprek gehad met de wethouder mevr. Grijsen en enkele ambtenaren. De gemeente gaf een toelichting op het proces en het ontwikkeltraject. Ze wil kwaliteit en architectuur een kans te geven om met verrassende voorstellen te komen, waarbij hoogte en volume nog niet vaststaan. Die voorstellen moeten passen binnen de uitgangspunten en recht doen aan de locatie, en goed aansluiten bij de kleinschaligheid van de binnenstad. De impressie die de Stichting Oud Deventer heeft gemaakt, sluit totaal niet aan bij de gewenste kwaliteit die nagestreefd wordt. De gemeente gaat een kwaliteitsteam samenstellen dat zal adviseren over de vervolgfasen. Omwonenden, de SOD en de Bond Heemschut worden betrokken bij dit proces en kunnen hun mening naar voren te brengen als het Ontwikkelperspectief in de raad wordt besproken.