Topicus toren van 40 m hoog?

Bezorgheid over de nieuwbouwplannen van Topicus voor een 40 meter hoge toren in het centrum van onze binnenstad, daar waar de regels gelden voor een beschermd stadsgezicht.

Het plan voor de Campus van Topicus blijft een belangrijk onderwerp. 

Op 9 december vond een inspraakavond plaats in aanwezigheid van de gemeenteraad.

Daar heeft onze voorzitter Wim Koetsveld nog eens ons standpunt en de zorgen over dat plan naar voren gebracht.

Inspraaknotitie 09.12.2020

Geacht college van burgemeester en wethouders, raad van de gemeente Deventer, geachte aanwezigen.

Wij zijn, als Stichting Oud Deventer, vanaf 5 juni 2020 geïnformeerd over de plannen die Topicus tezamen met de gemeente heeft gemaakt om te komen tot het ontwikkelperspectief dat vanavond wordt besproken.

Het uitgangspunt is dat Topicus in de loop der jaren een aantal panden in de binnenstad heeft aangekocht en daar een kantooroppervlakte van 7500 m2 heeft gecreëerd. Door Topicus is de wens uitgesproken om de oppervlakte te vergroten naar ten minste 25.000 m2. Vol trots meldde de gemeente dat ze er in geslaagd waren om de wens van Topicus te verlagen naar 17.500 m2.

Het is duidelijk dat een vergroting van 10.000 m2 op een gelijk grondoppervlakte alleen kan worden gerealiseerd door in de hoogte te bouwen. Wij hebben bij de eerste presentatie reeds onze zorg geuit over de gepresenteerde alternatieven die boven de bestaande bouwhoogte uitgaan.

In het ontwikkelperspectief wordt een hoogte genoemd van maximaal 40 meter. Ter vergelijking willen wij vermelden dat de hoogte van de schouwburg 16 meter is en de toneeltoren 24 meter.

Het nu geldende beeldkwaliteitsplan zorgt er voor dat de authentieke staat van Deventer behouden dient te blijven. Uitgangspunten bij nieuwbouw in het Beschermd Stadsgezicht Deventer: (ik citeer het beeldkwaliteitsplan) “De historische stedenbouwkundige en architectonische structuur is uitgangspunt en randvoorwaarde voor ontwerpen. Met name de historische kavelmaat is van belang. Aan de hand van het Stratenboek dient vooraf een onderzoek te worden gedaan naar de architectonische aspecten van de omgeving.” De voorwaarden die gelden bij een door het rijk beschermd stadsgezicht bevestigen deze visie.

Op 24 september hebben wij onze bezwaren tegen de hoogte van 40 meter schriftelijk kenbaar gemaakt en wederom op 21 oktober in een gesprek met wethouder mevrouw L. Grijsen.

Het nu voorliggende ontwikkelperspectief gaat nog steeds uit van een maximale hoogte van 40 meter. 

Wij verzoeken u dringend om op dit punt het ontwikkelperspectief af te wijzen. Het instellen van een kwaliteitscommissie zien wij slechts als een vertragingstactiek. De principes zijn duidelijk vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en laten we ons daaraan houden. De bouw van een woontoren op de plek van het Rentree gebouw verandert het aanzicht van de toegang naar de oude binnenstad van Deventer volkomen.

Wim Koetsveld

Voorzitter Stichting Oud Deventer

9 december 2020

Eerdere reacties van de SOD richting het gemeentebestuur

Deventer, 24 september 2020

Geacht college,

Het bestuur van Stichting Oud Deventer en de Deventer commissieleden van Heemschut Overijssel hebben kennis genomen van de kaders die geschetst kunnen worden in het ontwikkelperspectief voor een stadscampus van ICT-bedrijf Topicus binnen het carré Singel/Keizerstraat/Brinkpoortstraat/Singelstraat. Dit carré ligt, zoals u weet in het beschermde stadsgezicht van Deventer.

In het perspectief staat dat de gemeente Deventer zich kan voorstellen dat de regels wat betreft de maximale hoogte en verdichting van het bouwvolume in het huidige bestemmingsplan niet toereikend zullen zijn om de campus te ontwikkelen.

Stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel vrezen dat bij aanpassing van het bestemmingsplan het beschermde stadsgezicht aangetast zal worden. Volgens ons heeft het beschermde stadsgezicht als doel bijzondere historische karakteristieken te behouden en nadrukkelijk een plaats te geven in toekomstige ontwikkelingen. In de Monumentenwet 1988 staat dat de aanwijzing van het beschermd stadsgezicht vertaald moet worden in het bestemmingsplan en dat is voor het laatst gebeurd in 2012. De stedenbouwkundige structuur, de bouwhoogtes en de kleinschaligheid van de stad zijn vertaald in bestemmingsplanregels. Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk, daar voorziet het bestemmingsplan in, maar ze moeten aansluiten op de historische ontwikkeling.

In het ontwikkelperspectief wordt echter de mogelijkheid geschetst een toren te bouwen op de hoek van de Keizerstraat en de Singel, die 40m hoog kan worden. Ook is een verdichting van de bebouwing binnen het carré mogelijk. Een aanpassing van het huidige bestemmingsplan is dan onvermijdelijk.

Nu het college de uitgangspunten van het bestemmingsplan van het beschermd stadgezicht wil wijzigen vragen Stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel zich af wie en op welke wijze er naast de gemeenteraad bij een besluit hierover worden betrokken.

Wordt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies gevraagd? Wordt de provincie om advies gevraagd? Op welke wijze worden belanghebbenden geraadpleegd? Op welke wijze worden de erfgoedverenigingen geraadpleegd. Op welke manier wordt
participatie werkelijk vormgegeven.

De erfgoedorganisaties vinden iedere verhoging boven de hoogte van de historische stad en het voorgestelde maximale bouwvolume te groot voor deze locatie en niet passend in het beschermde stadsgezicht.

De beleving van onze oude stad vanuit het station is van groot belang en afhankelijk van bebouwing die het beschermde gezicht versterkt en geen geweld aandoet. Zoals bijvoorbeeld de Leeuwenbrug en de Keizerstaete dat wel doen. Ook de maat en schaal van de bebouwing langs de Singel is van grote cultuurhistorische waarde. Wij willen daarom dat het vigerend bestemmingsplan bij de ontwikkeling van de stadcampus uitgangspunt blijft.

We willen graag onze betrokkenheid en onze visie op het beschermd stadsgezicht toelichten aan de betrokken stedenbouwkundige, de heer Frenken en de betrokken wethouder, mevrouw Grijsen.

Kunnen we hiervoor, nog voor de raadsvergadering over het Topicus carré, een uitnodiging ontvangen?

Hoogachtend,
namens Stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel

W. Koetsveld, voorzitter Stichting Oud Deventer

T. van Dalfsen, voorzitter Heemschut Overijssel

Eind september 2020 hebben de SOD en de Bond Heemschut hun zorgen aan de gemeente kenbaar gemaakt over de plannen van het bedrijf Topicus (zie bovenstaande brief 14 september). Op 21 oktober hebben vertegenwoordigers van beide organisaties een gesprek gehad met de wethouder mevr. Grijsen en enkele ambtenaren. De gemeente gaf een toelichting op het proces en het ontwikkeltraject. Ze wil kwaliteit en architectuur een kans te geven om met verrassende voorstellen te komen, waarbij hoogte en volume nog niet vaststaan. Die voorstellen moeten passen binnen de uitgangspunten en recht doen aan de locatie, en goed aansluiten bij de kleinschaligheid van de binnenstad. De impressie die de Stichting Oud Deventer heeft gemaakt, sluit totaal niet aan bij de gewenste kwaliteit die nagestreefd wordt. De gemeente gaat een kwaliteitsteam samenstellen dat zal adviseren over de vervolgfasen. Omwonenden, de SOD en de Bond Heemschut worden betrokken bij dit proces en kunnen hun mening naar voren te brengen als het Ontwikkelperspectief in de raad wordt besproken.