Jaarverslag 2017

 

Jaarverslag over 2017 van de Stichting Oud Deventer (SOD)

Contact met andere instanties

Het Dagelijks Bestuur van de SOD is voortdurend in gesprek met de betrokken wethouders, de dienst monumenten van de gemeente, de Adviesraad Monumenten en de Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht en met andere erfgoedorganisaties. In enkele gevallen treedt de SOD met andere erfgoedinstanties gezamenlijk naar buiten, zoals in de aanvragen om bepaalde monumentale panden aan te merken als gemeentelijk monument, of in een brief aan de politieke partijen om in hun partijprogramma aandacht te besteden aan het behoud van ons erfgoed aan de hand van een concreet tienpuntenplan.

Bouwhistorische waarden- en verwachtingenkaart

De bouwhistorische waarden- en verwachtingenkaart is voltooid. Deze is zeer belangrijk voor de kennis van de bouw- en cultuurhistorie van ons erfgoed. Zulke kaarten zijn onmisbaar voor de analyses van de vroegere ruimtelijke ontwikkeling. Uitgangspunt is de Kadastrale Atlas van 1832. De SOD vindt dat de toegekende waarden volgens de cultuurhistorische waarden- en verwachtingskaarten moeten worden vastgelegd in een juridisch kader, zoals een monumentenlijst.

De rijksoverheid loopt helaas achter op de planning omtrent het erfgoed en de ruimtelijke ordening. De invoering van de Omgevingswet is zeker twee jaar vertraagd.

Sluiskwartier/Raambuurt

Na een intensieve gezamenlijke inspraakprocedure heeft de gemeenteraad besloten de plannen met het Sluiskwartier drastisch aan te passen. Er wordt nu niet meer uitgegaan van volledige sloop van de gevelwand aan het Pothoofd, maar waardevolle panden zullen worden gerestaureerd. De openvallende ruimten zullen worden gevuld met gepaste nieuwbouw. 

Een onderzoek naar de behoefte aan parkeerplaatsen in de binnenstad lijkt er op te wijzen dat vergroting van het bestaande parkeerterrein in het Sluiskwartier niet noodzakelijk is. De gemeente heeft echter wel besloten de tijdelijkheid van de parkeergarage onder de Wilhelminabrug, thans gesierd met de naam Brinkgarage, op te heffen. Het convenant, waarin was vastgelegd dat de garage zou worden ontmanteld, is daarmee opgeheven. De garage blijft bestaan. Wel zou de entree van deze garage beter aansluiten aan de verkeersstromen.

De Harry Rademaker Prijs

is ingesteld door de SOD om Harry Rademaker (1927- 2016)te eren en om het behoud van het Deventer onroerende erfgoed te stimuleren.

De prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van het Deventer onroerende erfgoed door renovatie, transformatie of hergebruik van (complexen van) gebouwen. Hij bestaat uit een oorkonde en een kunstwerk.

In 2014 kreeg architect Martin Kleine Schaars de prijs voor de restauratie van zijn historische woonhuis aan Achter de Muren Duimpoort. Toen kon Harry nog persoonlijk met zijn naaste familie aanwezig zijn bij de prijsuitreiking.

Thema van dit jaar was herbestemming van ons onroerende erfgoed. Herbestemming betekent dat een bestaand pand een andere functie krijgt. Hierdoor komt het niet langdurig leeg te staan en wordt het niet gesloopt. Leegstand is de laatste jaren toegenomen, onder meer als gevolg van andere opvattingen over werkomstandigheden, ontkerkelijking, online winkelen en schaalvergroting in landbouw en onderwijs. Vaak hebben leegkomende panden een zekere historische waarde.

Toekennen van de Harry Rademaker Prijs eist deskundigheid. Daarom heeft de SOD een onafhankelijke jury benoemd:

  1. Dirk Baalman, oud directeur van Oversticht.
  2. Mieke Conijn, directeur van het Kunstenlab.
  3. Eric Giesbers de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).

De jury heeft uit een longlist van 15 projecten een shortlist gedistilleerd van vier projecten.

De jury heeft gekozen voor de verbouwing van de Kofferfabriek aan het Havenplein door Jeroen van den Adel, eigenaar van AdVicus b.v., projectontwikkeling. De prijs bestond dit jaar uit een kunstwerk van Jeanette Knigge.

Daarnaast hebben de volgende onderwerpen in 2017 aandacht gekregen van de SOD:

Nieuwe Markt, Gymnasium/MMS
Dit gebouwvan architect W.P.C. Knuttel uit 1954is een mooi voorbeeld van de wederopbouwarchitectuur in Deventer. Voor het pand is nog geen passende bestemming gevonden. Op instigatie van Heemschut heeft de gemeente het markante gebouw aangemerkt als gemeentelijk monument.

Nieuwe Markt, Gymnastiekzaal/Viking
De bouw van het geplande theatercomplex wordt langzaamaan voor geheel Deventer een hoofdpijndossier, mede in verband met de voortdurende budgetoverschrijdingen. 

Sint Geertruiden Ziekenhuis en omgeving
De projectontwikkelaar is ook in dit verslagjaar nog niet gestart met de verbouw van het ziekenhuis. Concrete plannen hiervoor zijn nog onbekend. Evenmin is de bouw van woonhuizen op de plek van het nieuwe deel van het ziekenhuis dat is gesloopt gestart.

Stadstuin
Er bestaan plannen achter de ijssalon van Talamini een grote stadstuin in te richten, een “groene long” in de binnenstad. Het Dagelijks Bestuur heeft ter plekke de situatie bekeken met de heer E. Talamini en is enthousiast. De SOD zal de ontwikkelingen geïnteresseerd volgen.

Brink
Het leegstaande pand Brink 7-8 wordt herbestemd voor horeca. De SOD dringt aan op sloop van de ontsierende serre dan wel vervanging door een die past in de Deventer binnenstad. De gemeente staat achter de wens van de SOD.

Stationsomgeving
De SOD heeft altijd gepleit voor een zo goed mogelijke zichtbaarheid van de grens tussen de oude stad en het gebied daaromheen, de zogenaamde Oude Schil. Er is toegezegd dat de plannen om de oude gracht weer aan te leggen zullen worden uitgevoerd na voltooiing van de “Groene Wal”, het gebied tussen de kantoorflat de “Leeuwenbrug” en de Schouwburg. Herstel van die gracht is op de lange baan geschoven. Het ingewikkelde bestaande verkeersknooppunt wordt nu aangepakt.

Opa-en Omadag
De SOD heeft geparticipeerd in de Opa-en Omadag op 30 september. Vanuit de Fermerie hebben kinderen met hun grootouders een fraaie wandeling gemaakt langs markante punten in het historische Deventer Noordenbergkwartier. Waarschijnlijk door het slechte weer viel de deelname tegen.

Herstel Grote Overstraat 54
Een projectontwikkelaar heeft het pand dat in 2013 is afgebrand gekocht, maar schijnt hiermee geen plannen te hebben. De SOD is bepaald niet ingenomen met de storende ruïne in de drukke, nauwe winkelstraat.

Beeld-kwaliteitsplan
Een werkgroepje van het bestuur onderzocht het beeld-kwaliteitsplan van de gemeente en deed daarover aanbevelingen aan de gemeente. Het Dagelijks Bestuur van de SOD is in gesprek met de betrokken wethouders en gemeentelijke dienst.

Planadviesraad Monumenten en Beschermd Stadsgezicht
Wanneer de agenda van de hiertoe aanleiding geeft woont de secretaris van de SOD zittingen bij als toehoorder.

Pleinen in de binnenstad autovrij
De SOD is voorstander van autovrije pleinen in de binnenstad. Zij bezocht hiertoe voorlichtings- en inspreekavonden van Muggeplein en Grote Kerkhof. De SOD is een warm voorstander van een groene invulling van het autovrije plein, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. De plannen die de gemeente had met de herinrichting van het Grote Kerkhof, het zogenaamde Stadspodium, vielen slecht bij de burgerij. De gemeente heeft besloten het dossier te laten liggen tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Daarna komt de gemeente met nieuwe voorstellen.
Het Muggeplein is in het verslagjaar heringericht.

De Worp
Een stadsstrand is gepland in het beschermde stadsgezicht aan de overkant van de IJssel. Hiertegen heeft de SOD geen bezwaar, mits er geen opvallende bebouwing komt. Buiten het strandseizoen is de bebouwing verwijderd.
Er zijn serieuze plannen parkeerruimte te creëren op de Melksterweide op de Worp, maar van verschillende zijden wordt tegen zulke plannen bezwaar gemaakt. Het betreft namelijk het beschermde stadsgezicht.

Buitengebied
De SOD wil onderzoeken of zij het behoud van het onroerend erfgoed in het buitengebied van de gemeente in haar doelstellingen opneemt.

Publiciteit
Architectuur in Deventer tijdens het interbellum
Donateurs kunnen gratis een exemplaar afhalen bij de heer H. Vrielink, Loomanstraat 20, 7416 BS Deventer, tel. 0570 622 185. Belangstellenden kunnen het boek verwerven tegen een gereduceerde prijs van € 13.50. Tegen verzendkosten kan het worden toegezonden.

Erfgoedbewaker en luis in de pels
Er zijn nog exemplaren gratis te verkrijgen van het jubileumboek ter gelegenheid van zestig jaar Stichting Oud Deventer.

Nieuwsbrief Oud Deventer
In 2017 verscheen twee maal de Nieuwsbrief Oud Deventer. De Nieuwsbrief behandelt actuele onderwerpen die de SOD aangaan. De redactie van de Nieuwsbrief bestaat uit de dames A. Dijkstra-Kruit en A. de Oude-de Wolf en de heren N. Osinga en H. Vrielink, hoofdredacteur.

Website: oud-deventer.nl
Met de goed bezochte en geactualiseerde website speelt de SOD onmiddellijk in op de actualiteit. Er staat ook nadere informatie in over de SOD.

Stationsomgeving
De SOD was vertegenwoordigd met een standje op de Open Dag Zorg en Welzijn op 18 maart in het voormalig Jozef ziekenhuis, thans hoofdkantoor van Carinova.

Bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit de heren:
A.G. Renkema, voorzitter,
N. Osinga, secretaris, secretariaat@oud-deventer.nl
H. Weulink, penningmeester.

Het algemene bestuur bestaat uit tien leden die hun eigen aandachtsgebied hebben. Mevrouw A.L. Haag-Schepers heeft afscheid genomen van het bestuur. Drie nieuwe leden zijn toegetreden tot het algemeen bestuur, de heren J.Ph.G. Kaajan, P. Ruhe en W. Koetsveld. Gezocht wordt naar nieuwe bestuursleden.

Neelco Osinga,
Secretaris SOD