De financiële verantwoording over 2017

        €             €      
Vermogen per 1 januari 2017:   39.873
Inkomsten:    
– Donaties 5.555  
– Boekverkopen 777  
– Rente en dividend 680  
– Overige 700  
  ——-  
    7.712
    ——–
    47.585
Uitgaven:    
– Nieuwsbrief 3.042  
– Redactie en bestuur 774  
– Donateurskosten 539  
– Overige 988  
  ——-  
    5.343
    ——-
Vermogen per 31 december 2017:   42.242
    =====

In het vermogen ultimo december 2017 is niet meegenomen de ongerealiseerde mutatie op de effectenportefeuille.

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Stichting Oud Deventer is 8101.08.872.

Beloningsbeleid
Alle bestuursfuncties worden geheel onbezoldigd vervuld.