Brief Inspraakreactie Sluiskwartier

Deventer, 3 december  2014

Onderwerp:  Uitvoeringskader  “ondertussen in het Sluiskwartier”

Geachte leden van de gemeenteraad van Deventer,

Vanavond willen de organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Sluiskwartier graag hun visie geven op de voorstellen die het college u heeft gepresenteerd voor het Sluiskwartier.
Die organisaties zijn: Stichting Stadshaven Deventer, Stichting Industrieel Erfgoed Deventer, Erfgoed Vereniging Heemschut en Stichting Oud Deventer.

De ontwikkeling van het Sluiskwartier gaat ons zeer ter harte. Dat blijkt niet alleen uit onze deelname aan het atelier onder leiding van Jo Coenen maar ook uit het feit dat SIED, Heemschut en SOD samen met de gemeente recent de cultuurhistorische waarden van het gebied in kaart hebben gebracht. Dat heeft geleid tot een cultuurhistorische waardenkaart.

Het is duidelijk dat het eindbeeld zoals Jo Coenen dat heeft geschetst de komende jaren slechts een in de verte wenkend perspectief zal zijn. Wij vinden het daarom een goede zaak dat in de “tussentijdelijkheid” het gebied wordt aangepakt. Belangrijk is dat geen ingrepen worden gepleegd die latere ontwikkelingen (Stadshaven, Stadsgracht, Herbestemming Ten Zijthoff, afwaardering Wilhelminabrug, ondergronds parkeren en sluiting parkeergarage Wilhelminabrug) in de weg staan. Daarop hebben we de voorstellen van het college beoordeeld. 
De voorstellen bieden naar onze mening over het algemeen voldoende ruimte om de eerder genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken en daarmee geen onomkeerbare ingrepen in het gebied te doen.
“In algemene zin” want we hebben wel een duidelijk bezwaar. Dat heeft betrekking op het behoud van de cultuurhistorische waarden. 

Nu de cultuurhistorische waarden met gezamenlijke inspanningen van erfgoedorganisaties en gemeente in kaart zijn gebracht, is er veel meer zicht op die waarden dan tijdens het opstellen van het ontwikkelingsbeeld van Jo Coenen beschikbaar was. Naar nu blijkt schuren de cultuurhistorische waarden met de opgave voor het realiseren van 110 extra parkeerplaatsen op het maaiveld. Het voorstel van het college houdt in dat in stap 1 de aanbouwen van Ten Zijthoff en de villa aan de Sluisstraat 2 worden gesloopt. Wij zijn blij met behoud en herbestemming van de waardevolle delen van het Ten Zijthoff complex. 
Wij kunnen niet leven met de voorgestelde ingrepen aan het Pothoofd in stap 2 (sloop van een aantal panden. Wij pleiten ervoor om de bebouwing aan het Pothoofd intact te laten. Nu de cultuurhistorische waarden bekend zijn dienen deze goed afgewogen te worden tegen de noodzaak van de aanleg van parkeervoorzieningen.

Zolang niet bekend is wat op termijn het aanzicht van het Pothoofd zal worden vinden wij het stedenbouwkundige argument van de bepleite openheid tussen Pothoofd en achterliggende parkeervoorziening niet opwegen tegen de onomkeerbaarheid van sloop van panden aan het Pothoofd. Die doorbraken leveren bovendien geen parkeerplaatsen op. 

Verder merken we nog op dat in het vooroverleg is toegezegd dat de cultuurhistorische waarde in de ondergrond (voormalige sluis Overijssels Kanaal) niet wordt aangetast. Voorts is in het vooroverleg opgemerkt dat in het uitvoeringskader geen rekening is gehouden met het vanuit het Verkeersconclaaf geplande stadsbalkon ter hoogte van de Zandpoort.

Verder worden wij graag betrokken bij de detailuitwerking van het gebied.

Eric GierbersStichting Industrieel Erfgoed Deventer
Jaap van der GraafStichting Stadshaven Deventer
Jan Jaap de KroesErfgoed Vereniging Heemschut
Bert RenkemaStichting Oud Deventer