Brief Scenarios voor Sluiskwartier

Deventer, 13 april 2017

Onderwerp:  Scenario’s voor Sluiskwartier

Geachte leden van de Gemeenteraad Deventer,

Wij hebben met waardering kennis genomen van de drie scenario’s voor het Sluiskwartier. Wij herkennen in het gepresenteerde de ideeën die wij in 20l5 hebben aangeleverd. In twee van de drie scenario’s blijft de wand van het Pothoofd gehandhaafd, evenals de panden die blijkens onderzoek cultuurhistorische waarde hebben. Scenario “Nieuwbouw” verwerpen wij. In dat scenario zou alleen het zgn. Witteveenblok behouden blijven.

Wij hebben een sterke voorkeur voor scenario “Behoud & Nieuwbouw” en wel om de volgende redenen:

  • Het is een goede mix van oud en nieuw, waarbij de geschiedenis van het Pothoofd goed afleesbaar blijft;
  • De waardevolle relatie tussen het binnengebied en de IJsselzone, waarbij de wand van het Pothoofd blijft behouden;
  • De mogelijkheden voor wonen en werken die karakteristiek is voor deze straat;
  • De ruimte voor individuele invulling met particulier opdrachtgeverschap, zoals ook in het Havenkwartier met succes is geboden;
  • Het biedt een goede woonkwaliteit aan de binnenzijde, waarbij de woningen aan die zijde erfruimte krijgen;
  • De bouw van de ondergrondse parkeergarage die geheel aan de parkeerbehoefte van de voorziene 73 woningen kan voorzien.

Met de koppeling tussen de scenario’s “Behoud” en “Behoud & Nieuwbouw” aan het permanent maken van de Brinkgarage stemmen we niet in.

  • De ruimtelijke kwaliteit in het Sluiskwartier en de verbinding tussen Sluiskwartier en de rest van de binnenstad moeten leidend zijn en blijven. De Brinkgarage permanent maken is geen argument om het pefspectief op een robuuste ondergrondse parkeeroplossing los te laten. Het convenant tussen onder andere erfgoedorganisaties en de gemeente is gericht op het (uiteindelijk) doen verdwijnen van de parkeergarage ten faveure van de ruimtelijke kwaliteit. Aan dat doel moet vastgehouden worden;
  • Er ligt geen onderbouwing onder de stelling dat een ondergrondse parkeergarage niet mogelijk is onder het middengebied van het Sluiskwartier. Het gebied waaronder een garage kan komen is weliswaar kleiner dan in scenario “Nieuwbouw” maar dat rechtvaardigt nog niet de conclusie. En de combinatie met een parkeergarage onder de nog te ontwikkelen Stadshaven is niet onderzocht. Het creëren van een ondergrondse parkeergarage in het Sluiskwartier kan gezien worden als de eerste fase. In de volgende fase komt dan de koppeling met parkeren onder de Stadshaven. De haalbaarheid van ondergronds parkeren moet onzes inziens in dat perspectief worden beoordeeld. In de tussentijd is het begrijpelijk dat er iets aan de Brinkgarage moet gebeuren. Aanpassingen vergen wel een goede stedenbouwkundige inpassing. Met name is de op en afrit van de garage bepalend voor de kwaliteit van het gebied. Optie 2 met op- en afrit aan de kant van het Pothoofd creëert een open relatie tussen Brink en Sluiskwartier;
  • Het scenario “Nieuwbouw” wordt gepresenteerd als het enige scenario waarin de Brinkgarage kan verdwijnen. Er worden 130 – 134 (grotendeels ondergrondse) plaatsen voor de stad gecreëerd (scenario “Behoud” 18-45 en scenario “Behoud & Nieuwbouw” 6-54). Dit aantal is aanzienlijk lager dan de huidige capaciteit van de Brinkgarage en kennelijk voldoende. Waarom moet er dan een veel grotere bovengrondse parkeergarage in de huidige vorm bij de andere twee scenario’s blijven staan?

Wij vinden het daarom onjuist om bij een keuze voor de scenario’s “Behoud” en “Behoud & Nieuwbouw” dan ook direct te besluiten dat ondergrondse parkeeropties onmogelijk zijn en de Brinkgarage permanent moet worden. Ook in deze scenario’s moet naar onze mening het perspectief van een hogere ruimteliike kwaliteit en het perspectief voor een Stadshaven intact blijven.

Hoogachtend,

Eric Giesbers
Voorzitter Stichting Industrieel Erfgoed Deventer

Mede namens:
Stichting Oud Deventer
Commissie Heemschut Overijssel