Tien Punten Plan

Wij vragen aan alle politieke partijen in de gemeenteraad van Deventer om in de komende collegeperiode krachtig beleid te maken op de volgende 10 punten:

  1. Nu een groot deel van de projecten uit het rapport Coenen en Asselbergs (nagenoeg) zijn gerealiseerd, wordt het tijd de balans op te maken en een nieuw aanvullend ambitiedocument voor de komende raadsperiode op te stellen. Aandacht hierin o.a. voor de herstructurering van delen van de binnenstad, b.v. Sluiskwartier e.o., Broederenplein, afwaardering van de Wilhelminabrug, verkeersmaatregelen op de Welle, etc.) en de herbestemming van vrijkomende panden;
  2. Deze ambitie kan opgenomen worden in de nieuwe Omgevingsvisie en Omgevingsplan, mede gebaseerd op de inmiddels beschikbare cultuurhistorische waardenkaarten;
  3. Een afdoende bescherming van deze cultuurhistorische waarden laat – door vertraging in de (landelijke) besluitvorming over de nieuwe Omgevingswet- te lang op zich wachten. Onze wens is daarom dat de gemeenteraad op korte termijn een besluit neemt over een adequate bescherming van cultuurhistorische waarden uit de diverse perioden, door uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten en/of borging in bestemmingsplannen;
  4. Mede vanwege het slechte economische klimaat is de rol van NV Bergkwartier en de eigen dienst NV Maatschappelijk Vastgoed bij de aankoop en restauratie van waardevolle panden in de afgelopen periode  minimaal geweest. Deze organisaties zijn in staat, samen met andere partijen en overheden minder rendabele investeringen in monumentale panden te realiseren. De gemeente kan als aandeelouder resp. eigenaar hierin een stimulerende rol spelen;
  5. De gemeente kan in haar regelgeving, welstandsbeleid en handhavingsbeleid de herbestemming en de verhoging van de duurzaamheid van panden veel meer vooropstellen. Het gaat uiteindelijk om het behoud en ontwikkeling van een vitale binnenstad en een vitaal buitengebied, ook gericht op de voor bewoners/eigenaren betaalbare en duurzame toekomst. Faciliteer eigenaren van monumenten actief bij restauratie en verduurzaming van hun panden;
  6. Erfgoedpartijen vinden het belangrijk dat er een permanente expositie/museale functie is, waarin het ontstaan en de ontwikkeling van het historisch cultureel erfgoed van Deventer voorop staat. Dit zowel ten dienste van het toerisme als het onderwijs (erfgoededucatie) in Deventer. Voor een actief beleid om leerlingen, aanstaande leerkrachten en docenten in contact te brengen met erfgoed;
  7. Voor het vergroten van het maatschappelijk draagvlak voor het erfgoedbeleid is een gestructureerd overleg tussen de gemeente en de erfgoedpartijen gewenst. In dit kader dient ook de positie van de Adviesraad Monumenten aan de orde te komen. Zo zijn wij er voorstander van dat deze Adviesraad ook gevraagd en ongevraagd aan de gemeenteraad kan adviseren;
  8. Zowel de gemeente als diverse particuliere fondsen stellen subsidies beschikbaar voor erfgoedprojecten. Wij vinden dat de doorgevoerde bezuinigingen op gemeentelijke subsidies(onderhoudsfonds) moeten worden teruggedraaid. Ook zou de gemeente zich meer actief moeten inzetten voor de toepassing van het nationaal Restauratiefonds voor gemeentelijke monumenten (goedkope leningen). Meer onderlinge afstemming over de besteding van subsidies door de gemeente en de diverse fondsen aan erfgoedprojecten zal een meerwaarde opleveren;
  9. Onze wens is dat de gemeenteraad van Deventer de ambitie uitspreekt om in de komende raadsperiode de BNG Bank Erfgoedprijs te winnen. Een jaarlijks uit te reiken nationale prijs voor die gemeente in Nederland met het beste beleid op het gebied van erfgoed;
  10. Tot slot: de laatste jaren is er overal bezuinigd. Ook in Deventer is er behoorlijk beknot op de personele en materiele middelen voor de vormgeving en uitvoering van het erfgoedbeleid. De opgelopen achterstand in formatie en budget voor verder onderzoek en planvorming moet weer worden ingelopen.