Financiële verantwoording 2018 en 2019

Financiële verantwoording

Algemeen

Balans en resultatenrekening zijn opgemaakt op basis van het factuurstelsel. Dat houdt in dat kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben. 

Resultatenrekeningboekjaar 2019 boekjaar 2018
  
      
Vermogen per 1 januari: 41.261  42.220
      
Inkomsten:     
– Donaties5.537  5.233 
– Boekverkopen0  254 
– Rente en dividend56  301 
– Overige700  700 
  6.293  6.488
  47.554  48.708
Uitgaven:     
– Nieuwsbrief4.824  4.856 
– Redactie en bestuur817  798 
– Donateurskosten150  52 
– Projecten0  0 
– Website749  144 
– Overige529  558 
  7.069  6.408
  40.485  42.300
Onger. resp gereal. koersres. 0  -1.039
Vermogen per 31 december: 40.485  41.261
      
      
Balans ultimo boekjaarboekjaar 2019 boekjaar 2018
  
      
Activa:     
– bankrekeningen40.578  40.708 
– effectenrekeningen     
– effecten453  453 
– vorderingen   100 
      
Passiva:     
– eigen vermogen 40.485  41.261
– verplichtingen 546   
      
 41.03141.031 41.26141.261

Toelichting

Het aandelenbezit bestaat uit het aandeel in de N.V. Bergkwartier.

Ultimo 2018 was er nog een te betalen factuur en waren er drie vooruitontvangen donaties.

Het aantal donateurs nam gedurende 2019 af tot 194. Het aantal betalende donateurs bleef echter gelijk.

Overige gegevens

Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Stichting Oud Deventer is 8101.08.872.


Alle bestuursfuncties worden geheel onbezoldigd vervuld.