Donaties

De Stichting Oud Deventer (SOD) is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Onder bepaalde voorwaarden mag u uw donatie (gift) aan de SOD aftrekken.
U kunt een gift op twee manieren doen: als periodieke gift of als gewone gift.

Periodieke gift
Er is sprake van een periodieke gift als voldaan is aan de volgende voorwaarden.

  1. De gift bestaat uit een recht op vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen.
    Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de SOD te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de SOD.
  2. U maakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar de SOD.
  3. De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden of het overlijden van een ander, bijvoorbeeld uw broer of uw partner. U moet wel bij het vastleggen van de gift een keuze maken of u de uitkeringen laat stoppen bij uw eigen overlijden of bij het overlijden van die ander.

Gewone gift
Voldoet uw gift niet aan de voorwaarden die hierboven genoemd zijn, bijvoorbeeld omdat u eenmalig een gift doet? Dan doet u een gewone gift. Ook hiervoor gelden specifieke voorwaarden om de gift af te mogen trekken in uw aangifte.

Aftrekbaarheid periodieke gift
U mag een periodieke gift aan de SOD aftrekken als u deze hebt laten vastleggen in een overeenkomst met de SOD of in een notariële akte.
Giften die u hebt gedaan vóór het sluiten van de overeenkomst, tellen niet mee als periodieke gift.
Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos of invalide wordt? Dan mag u de gift alleen als periodieke gift aftrekken, als in uw overeenkomst was opgenomen dat u geen gift meer geeft als uw inkomen daalt. Stond dit niet in uw overeenkomst? Dan kunt u de giften die u hebt gedaan wel als gewone gift aftrekken.
Voldoet uw gift aan de voorwaarden voor periodieke giften? Dan mag u 125% van het bedrag van de gift aftrekken bij uw belastingaangifte, omdat de SOD een culturele ANBI is.
Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.

Aftrekbaarheid gewone gift
U mag een gift aan de SOD aftrekken als U de gift vrijwillig doet, en niet omdat u ertoe verplicht bent. De SOD mag geen tegenprestatie leveren voor de giften, hetgeen zij overigens ook niet doet.
U kunt met schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, aantonen dat u de gift hebt gedaan.
Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum.

Voor de volledige en actuele informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst.