Stichtingsbulletin 1, nov 2019

Hoewel de Stichting Oud Deventer (SOD) een Nieuwsbrief uitgeeft en een eigen website onderhoudt, meent het bestuur dat het de achterban onvoldoende duidelijk is, waar de SOD mee bezig is. Daarom willen we u bijpraten met dit digitale Stichtingsperiodiek. Dit zal onregelmatig verschijnen. Mocht u het niet langer willen ontvangen, is een mailtje aan het secretariaat voldoende.

Imago

Al lang kampt de SOD met het imago dat zij altijd ‘tegen’ is. We zien hierin gelukkig verbetering. Wij willen het imago verder verbeteren met onderstaande middelen:

  • –  Goede contacten met de pers;
  • –  Een eigen website, www.oud-deventer.nl;
  • –  Een eigen Nieuwsbrief met voor het onroerende erfgoed van onze stad belangwekkende onderwerpen. Twee maal per jaar verschijnt deze Nieuwsbrief.

– Voorbereiding van haar derde boek, nu over de architectuur na de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouwarchitectuur.

  • –  Goede contacten met de overheid, o.a. met de Dienst Monumenten.
  • –  Bijwonen van relevante zittingen van de Plan Advies Raad Welstand, Monumenten en Beschermd Stadsgezicht (PAR). Hierdoor kunnen we proactief handelen.

– Nauwe samenwerking met andere erfgoedinstellingen, zoals Heemschut en de Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).

We hebben een regulier overleg met de betrokken wethouders. Onlangs hebben we kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester. De beleidsmakers maken vaak gebruik van ons boek ‘Architectuur in Deventer tijdens het interbellum’ over de periode tussen beide wereldoorlogen.

Een maal per zes weken vergadert het algemeen bestuur van de SOD in het Stadhuis. Het

bestuur heeft twaalf leden, allen met hun eigen aandachtsgebied.
De SOD is met veel zaken bezig. Om u niet al te veel feiten voor te zetten, beperk ik mij in dit periodiek tot enkele actuele zaken en een successtory uit het recente verleden.

Geertruidentuin. Het oude Geertruiden Ziekenhuis zou tien jaar geleden worden afgebroken. De SOD achtte het een waardevol voorbeeld van interbellumarchitectuur. In allerijl verzocht de SOD een aanmerking tot gemeentelijk monument, uiteraard tot ongenoegen van de projectontwikkelaar. Tot aan de Raad van State hebben we met succes de strijd gevoerd. Dat deze aanmerking terecht was ziet de eigenaar nu ook in. De SOD is een van de eerste instanties aan wie hij zijn restauratieplannen heeft voorgelegd. Zorgvuldig wordt het object straks gerestaureerd en verbouwd tot woon(werk)eenheden.

Met het moderne nieuwbouwwijkje naast het monument bemoeit de SOD zich niet. De buurt wilde woningen in de stijl van de jaren dertig. Wij zijn het eens met de stelling van stedenbouwkundige prof. Paul Meurs dat je een stad moet kunnen ‘lezen’, d.w.z. dat je aan de bebouwing zijn geschiedenis kunt begrijpen.

School aan de Nieuwe Markt. Dit erfgoed uit de wederopbouwperiode zal worden verbouwd tot museum en appartementen. De SOD heeft begrepen dat de architect de zolderetage drastisch wil verbouwen, waarbij het aanzicht wordt aangetast. De SOD is met de PAR van mening dat het zo niet moet en dringt aan op een passende verbouwing, ook al heeft zij er begrip voor dat voor een goede herbestemming soms ingrijpende maatregelen nodig zijn.

Het verleden.

Het jubileumboek van de stichting, “Erfgoedbewaker en luis in de pels” beschrijft haar eerste 60 jaar. In de Nieuwsbrief 42 worden de laatste tien jaren beschreven.

Een wapenfeit uit het recente verleden.
Stadhuis. 
Nog vers in het geheugen liggen de acties tegen het nieuw te bouwen stadhuis. Een zeppelin gaf de enorme hoogte en omvang aan van het gekozen ontwerp, waarna het architectenbureau Neutelings Riedijk een nieuw ontwerp maakte. Het nieuwe stadhuiskwartier oogst thans internationale waardering.

Iets heel anders
Graag voldoen wij aan het verzoek van de penningmeester van een andere erfgoedinstelling, de Vereniging De Waag. 
Als secretaris/penningmeester van de Werkgroep ‘Boek Joodse ondernemers Deventer 40-45’ wil hij het boek van Joep Boerboom via het Stichtingsbulletin onder de aandacht brengen van de achterban van de SOD:
IN LIQUIDATIE – Hoe zeven Joodse ondernemers werden beroofd volgens de regels’Vóór de Tweede Wereldoorlog waren er zo’n zestig Joodse ondernemingen in Deventer. De bezetting trof niet alleen de Joodse bevolking in de stad, maar ook hun bedrijven. Ze werden geliquideerd en leeggeroofd of voortgezet door anderen. Na de oorlog moesten de eigenaren die de oorlog hadden overleefd moeite doen om hun bezittingen terug te krijgen en hun zaak weer op te bouwen. Dit boek vertelt hun verhaal.
De presentatie is 7 maart 2020 (start van de Boekenweek). In De Waag komt een tentoonstelling over het onderwerp. De verwachte verkoopprijs zal onder € 25.= blijven.

Neelco Osinga, secretaris