Privacy

Privacyreglement van de Stichting Oud Deventer (SOD)

18 juni 2018

SOD doet er alles aan om – met in achtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming – ieders privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Als u donateur van SOD wordt, dan geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacyreglement te verwerken. SOD hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement wil zij heldere en transparante informatie geven over hoe zij omgaat met persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat zij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt vooraf om toestemming als zij deze conform de privacywet nodig heeft voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van ieders rechten omtrent persoonsgegevens, de betreffende persoon hierop wijst en deze respecteert.

SOD is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien iemand na het doornemen van dit privacyreglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met het bestuur wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van bestuursleden en donateurs.

Persoonsgegevens van bestuursleden en donateurs worden door SOD verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, zoals facturatie, donaties etc.
 • Communicatie over SOD-gerelateerde onderwerpen;
 • Verzenden van nieuwsbrieven en periodieken;
 • Deelname aan bijeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan SOD de volgende persoonsgegevens vastleggen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • IBAN Nummer

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden door SOD opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende het bestuurslidmaatschap en donateurschap. De opslag van de persoonsgegevens eindigt nadat vier jaren achtereen geen donatie is ontvangen door de penningmeester of niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Cookies 

 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
  • Google Analytics (analytische cookie)​​​​​​: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt, dit is omdat de ip adressen geanonimiseerd zijn. We hebben een bewerkers overeenkomst met Google afgesloten en hebben aangegeven bij Google dat zij geen gegevens mogen gebruiken.
  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 • Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Tijdens uw eerste bezoek aan de website, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van de website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 • Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens kan SOD aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maakt SOD gebruik van een derde partij voor het versturen van periodieken.

SOD geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee zij geen verwerkersovereenkomst heeft gesloten. Met verwerkers maakt SOD de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.
De SOD zal de verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Minderjarigen

SOD verwerkt slechts persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

SOD heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals

 • Alle personen die namens SOD van persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • SOD hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op haar systemen;
 • Haar IT-middelen zijn up to date beveiligd;
 • SOD maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bijfysieke of technische incidenten;
 • SOD test en evalueert regelmatig deze maatregelen;
 • De bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent de persoonsgegevens

Personen wier persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die SOD bewaart. Tevens kunnen zij bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door of namens SOD. Ook hebben zij het recht om de verstrekte gegevens door SOD te laten overdragen aan hen zelf of in opdracht van hen direct aan een andere partij. SOD kan vragen om legitimatie voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoek.Mocht SOD persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan heeft de geregistreerde altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht de geregistreerde een klacht hebben over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens dan vraagt SOD hierover direct contact met haar op te nemen.

Vragen

Indien de geregistreerde naar aanleiding van dit Privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft kan hij of zij contact met het Bestuur opnemen.