Beleidsplan

Het doel van de stichting

Het bevorderen van het behoud van dát stads- en dorpsschoon en van restauratie en hergebruik van díe gebouwen en ensembles binnen de gemeente Deventer die van historisch of cultureel belang zijn, of voor het begrip van de geschiedenis van stad en platteland van betekenis zijn.

De stichting tracht haar doel te bereiken door

a.    verzamelen van gegevens en verspreiding van kennis
       betreffende de gemeente Deventer,
b.    bemoeienis met overheid, corporaties, rechtspersonen en particulieren
       om steun te verwerven voor haar streven,
c.    samen te werken met overheidsinstanties, verenigingen, corporaties en
       commissies die eenzelfde doel nastreven,
d.    al datgene te doen wat aan het doel dienstbaar kan zijn, een en ander in
       de ruimste zin van het woord,
e     gelden bijeen te brengen die nodig zijn om het doel te bereiken.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Erfgoed is het totaal aan cultuurhistorisch waardevolle gebouwen, zoals kerken, boerderijen, woonhuizen en fabriekspanden, archeologische vindplaatsen, stedenbouwkundige ensembles en structuren, cultuurhistorische landschappen, verkavelingsstructuren in historische binnensteden en dorpskernen, maar ook archieven en collecties. Aan al deze elementen is de historische ontwikkeling van de gemeente Deventer af te lezen.

Investeren in erfgoed is rendabel. Erfgoed is een bewezen magneet voor recreatie en toerisme. Het versterkt het vestigingsklimaat en de vitaliteit van stad en platteland.

Deventer wordt in den lande alom gewaardeerd als een bijzondere monumentenstad met een mooi buitengebied met veel historische elementen. We willen deze positie versterken. Het huidige gunstige economisch tij moeten we met beide handen aangrijpen om een nog mooiere, cultuurhistorisch waardevolle stad te maken.

De gemeente Deventer heeft een belangrijke verantwoordelijkheid in het behoud van haar erfgoed. In tegenstelling tot veel andere gemeenten heeft Deventer echter geen vastgesteld erfgoedbeleid. Voor een gemeente met zoveel historische monumenten een merkwaardige situatie.

Erfgoed maakt in Deventer onderdeel uit van de gemeentelijke ‘cultuurvisie’. De huidige cultuurvisie van de gemeente Deventer dateert van 2007 en is niet meer actueel. Weliswaar werkt de gemeente aan een nieuwe cultuurvisie, maar daarin neemt erfgoed een ondergeschikte plaats in. Erfgoed lijkt voor de gemeente geen prioriteit te hebben.

De Stichting Oud Deventer zal zich de komende periode dan ook vooral richten op haar rol als onbezoldigd adviseur van de gemeente Deventer, teneinde ervoor te zorgen dat het Deventer erfgoed de aandacht en zorg krijgt die het verdient. Daarbij richt de stichting zich op de drie aspecten van erfgoedbeleid: houdbaarheid, bruikbaarheid en zichtbaarheid.

Nu een groot deel van de projecten uit het rapport Coenen en Asselbergs met een plan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad (nagenoeg) is gerealiseerd, wordt het tijd dat de gemeente de balans opmaakt en een nieuw aanvullend ambitiedocument voor de komende raadsperiode opstelt. Wij zullen daarop dan ook aandringen.
Dit ambitiedocument dient naar onze mening in ieder geval antwoord te geven op de volgende vragen.

 • Wat gaan wij (als gemeente Deventer) doen met delen van de binnenstad en met de herbestemming van vrijkomende panden.
 • Hoe gaan wij bestaande cultuurhistorische waarden uit de diverse perioden adequaat beschermen.
  Bijvoorbeeld door uitbreiding van de lijst van gemeentelijke monumenten en/of borging in bestemmingsplannen. De (landelijke) besluitvorming over de nieuwe Omgevingswet laat te lang op zich wachten.
 • Hoe kunnen wij als eigenaar en als aandeelhouder de aankoop en restauratie van waardevolle panden stimuleren.
 • Hoe kunnen wij eigenaren van monumenten actief faciliteren bij de restauratie en verduurzaming van hun panden.
 • Hoe kunnen wij in de komende raadsperiode de BNG Bank Erfgoedprijs winnen.
 • Hoe gaan wij de opgelopen achterstand in formatie en budget voor verder onderzoek en planvorming inlopen.
 • Hoe gaan wij een gestructureerd overleg met de erfgoedpartijen organiseren.
 • Hoe kunnen wij ons actiever inzetten voor de toepassing van het nationaal Restauratiefonds voor gemeentelijke monumenten (goedkope leningen).
 • Hoe kunnen wij doorgevoerde bezuinigingen terugdraaien op gemeentelijke subsidies (onderhoudsfonds) en kunnen wij de besteding van subsidies door de gemeente en de diverse fondsen aan erfgoedprojecten onderling beter afstemmen.
 • Willen wij dat de Adviesraad Monumenten gevraagd en ongevraagd aan de gemeenteraad kan adviseren.
 • Wat is de relatie met de nieuwe Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (mede gebaseerd op de inmiddels beschikbare cultuurhistorische waardenkaarten).
  Bijvoorbeeld willen we bepaalde delen van de binnenstad herstructureren en welke herbestemming geven we aan vrijkomende panden.

De Stichting Oud Deventer wil de gemeente hierbij ondersteunen door onder meer – samen met andere erfgoedorganisaties – het doen van onderzoek naar en voorstellen voor de cultuurhistorische waardenkaart, het leveren van expertise voor herstemmingsprojecten, het adviseren over restauraties, en het vergroten van het draagvlak voor erfgoed binnen de gemeente Deventer.