Herontwikkeling Senzora terrein

In 2018 is door de gemeente Deventer het handelingsperspectief opgesteld, waarin de ambities en uitgangspunten zijn neergelegd voor de herontwikkeling van het Senzora terrein in de Raambuurt.

In 2020 is voor deze herontwikkeling door de eigenaar van het terrein Bergsingel BV overeenstemming bereikt met de combinatie Le Clercq Planontwikkeling/BPD. De combinatie heeft een ontwikkelingsvisie opgesteld voor de realisatie van circa 120-130 woningen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een door de raad op 13 juli 2022 vastgesteld Masterplan.

Het concept Masterplan was voor adviezen en reacties voorgelegd aan omwonenden, de Adviesraad Monumenten, de PAR en de erfgoedpartijen, waarin SIED de leidende rol had. Voor de aanwonenden was een dialoogavond georganiseerd.

In het Masterplan is rekening gehouden met het behoud van twee gezichtsbepalende gebouwen, de herkenbaarheid van de van oorsprong industriële bolwerken en het maken van een stedelijk woonmilieu. De woningen bestaan uit appartementen en stadswoningen. Er komen 20% sociale huurwoningen, 10-25% vrije sector woningen en 55-75% koopwoningen.

Op basis van het Masterplan zal een bouwplan worden uitgewerkt met in achtneming van o.a. de adviezen van de erfgoedpartijen. In deze fase zal tevens een bestemmings- met beeldkwaliteitsplan worden gemaakt. Eén van de aandachtspunten is de hoogte van de appartementen (7 en 10 bouwlagen), die geen belemmering mogen zijn voor bezonning en privacy. Ook zal aandacht worden besteed aan verticaal groen, verkeersontsluiting en eventuele parkeerdruk.

Een aantal gebouwen is inmiddels gesloopt en voor een goede communicatie met omwonenden is het participatietraject reeds opgestart.