Windmolens en zonneparken

Wij zijn tegen de aanleg van grootschalige windmolens en zonneparken in ons coulissenlandschap. Ons bestuurslid Chris Griffioen heeft dit tijdens de raadstafel de gemeenteraad meegedeeld

Hieronder volgt de volledige tekst van onze inspraakreactie.

Inspraak van de SOD tijdens raadstafel van de Gemeente Deventer d.d. 3 juni 2020 op het voorstel Energie.

Uiteraard is de SOD blij met mogelijkheid om in te spreken op het energieplan Deventer. Onze opmerkingen/kanttekening hebben vooral betrekking op de voorgestelde maatregelenvoor het opwekken van elektriciteit met behulp van wind en zon.

Naast zorg voor het behoud van het gebouwde erfgoed binnen de gemeente Deventer rekent de SOD ook de zorg voor het ongebouwde erfgoed als het gaat om het landschap en het watererfgoed tot haar taak. Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Deventer bestaat uit een kleinschalig coulissenlandschap met oude landgoederen en een grote afwisseling van landbouwgronden, natuurgebieden, oude Sallandse weteringen, de Overijsselse kanalen en kolken. Dit betekent volgens ons dat eventuele maatregelen voor het opwekken van duurzame energie ook vragen om kleinschaligheid en maatwerk.
In het energieplan wordt aangegeven dat het bedoeling is een plan van aanpak te maken waarin precies beschreven staat hoe de voorbereiding van de plaatsing van drie grootschalige windmolens van minstens 120 m hoog wordt uitgevoerd. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan locaties langs de A1, waarbij andere plekken op voorhand niet worden uitgesloten. Vooral met dat laatste hebben wij grote problemen. Het is voor ons onaanvaardbaar dat een of meerdere van dergelijke grootschalige windmolens ergens in het coulissenlandschap een plaats kunnen krijgen. Daarnaast is het zo dat deze windmolens maar een klein deel van de totale(toekomstige) behoefte kunnen leveren maar wel een grote (te grote) impact hebben op het landschap.
Zoals ook uit energienota blijkt is het inpassen van (relatief grootschalige) zonneparken in het landelijk gebied, door de aanwezigheid van EHS-, Natura 2000- en NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen de EHS) gebieden,heel moeilijk. De doelstelling van 800 ha zonnepark zal grotendeels in het overgebleven gebied zonder een beperking gerealiseerd moeten worden. Volgens ons gaat dit hoe dan ook ten koste van de landschappelijk waarden van dit gebied. De doelstelling van 800 ha zonnepark vinden wij daarom te hoog en niet haalbaar en ook onaanvaardbaar. Op een beperkt aantal plaatsen,zoals ook in de nota is aangegeven, kan alleen op basis van de maatschappelijke meerwaarde en een goede landschappelijke inpassing, een zonnepark gerealiseerd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met specifieke ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden.Het is daarbij ook van belang zoveel mogelijk te streven naar het combineren van functies {bijvoorbeeld: zonnepark en (hoog)waterberging}.
We moeten ons eeuwenoude coulissenlandschap in ere houden en koesteren.