Windmolens, zonneparken en reclamemasten

Wij zijn tegen de aanleg van grootschalige windmolens en zonneparken in ons coulisselandschap. Ons oud-bestuurslid Chris Griffioen schreef hierover:

Naast zorg voor het behoud van het gebouwde erfgoed binnen de gemeente Deventer rekent de SOD ook de zorg voor het ongebouwde erfgoed als het gaat om het landschap en het watererfgoed tot haar taak. Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Deventer bestaat uit een kleinschalig coulisselandschap met oude landgoederen en een grote afwisseling van landbouwgronden, natuurgebieden, oude Sallandse weteringen, de Overijsselse kanalen en kolken. Dit betekent volgens ons dat eventuele maatregelen voor het opwekken van duurzame energie ook vragen om kleinschaligheid en maatwerk.
In het energieplan wordt aangegeven dat het bedoeling is een plan van aanpak te maken waarin precies beschreven staat hoe de voorbereiding van de plaatsing van drie grootschalige windmolens van minstens 120 m hoog wordt uitgevoerd. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan locaties langs de A1, waarbij andere plekken op voorhand niet worden uitgesloten. Vooral met dat laatste hebben wij grote problemen. Het is voor ons onaanvaardbaar dat een of meerdere van dergelijke grootschalige windmolens ergens in het coulisselandschap een plaats kunnen krijgen. Daarnaast is het zo dat deze windmolens maar een klein deel van de totale (toekomstige) behoefte kunnen leveren maar wel een grote (te grote) impact hebben op het landschap.
Zoals ook uit energienota blijkt is het inpassen van (relatief grootschalige) zonneparken in het landelijk gebied, door de aanwezigheid van EHS-, Natura 2000- en NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen de EHS) gebieden, heel moeilijk. De doelstelling van 800 ha zonnepark zal grotendeels in het overgebleven gebied zonder een beperking gerealiseerd moeten worden. Volgens ons gaat dit hoe dan ook ten koste van de landschappelijk waarden van dit gebied. De doelstelling van 800 ha zonnepark vinden wij daarom te hoog en niet haalbaar en ook onaanvaardbaar. Op een beperkt aantal plaatsen, zoals ook in de nota is aangegeven, kan alleen op basis van de maatschappelijke meerwaarde en een goede landschappelijke inpassing, een zonnepark gerealiseerd worden. Daarbij moet rekening worden gehouden met specifieke ecologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het is daarbij ook van belang zoveel mogelijk te streven naar het combineren van functies {bijvoorbeeld: zonnepark en (hoog)waterberging}.
We moeten ons eeuwenoude coulisselandschap in ere houden en koesteren.

Megalomane reclamemasten
Afgeleid van haar doelstellingen ziet de stichting het waken over het aangezicht van de stad vanuit diverse standpunten in de omgeving. De gebruikers van de autoweg A1, bijvoorbeeld, hebben vanaf de IJsselbrug een prachtig uitzicht over de stad.
Het was te gek voor woorden dat  een exploitant ervoor had gekozen twee buitensporig grote reclamemasten (tot 60 meter hoog) te plaatsen bij de twee afslagen van de autoweg naar de stad.  De boomhoogte is in onze streken tot 25 meter. Lichtvervuiling, zou de fauna en verkeersveiligheid negatief be├»nvloeden.
Elke toerist verbaasde zich vroeger over de overdadige reclameborden langs de Franse en Italiaanse wegen die heel het landschap verrommelden. Gelukkig is het daar nu verbeterd. Moesten wij nu die ellendige ontsiering van het landschap weer invoeren? De gemeente toonde karakter en heeft de plannen voor die onzinnige masten afgeblazen.