Hoogbouw

De gemeente Deventer werkt al enige tijd aan een hoogbouw visie. Samen met de Heemschut Overijssel heeft de Stichting Oud Deventer het initiatief genomen om vanuit het erfgoed een visie op hoogbouw te geven. Daartoe hebben we dr. Ir. Paul Meurs in de arm genomen die op ons verzoek een vijfpuntennotitie heeft opgesteld. Deze notitie hebben we aangeboden aan B&W. Kort daarna hebben we ook een brief aan B&W gezonden over het plan voor de locatie van Roto Smeets waar een voornemen ligt om een 70m hoge toren te bouwen.

Hieronder staat de brief, waarmee de vijfpuntennotitie is verzonden naar B&W gemeente Deventer.
Voor de vijfpuntennotitie wordt verwezen naar de link: https://www.oud-deventer.nl/wp-content/uploads/2023/11/Briefadvies-Paul-Meurs-Deventer-hoogbouw.pdf

Aan:     College van Burgemeester en Wethouders Deventer
t.a.v. mevrouw Ilse Duursma, wethouder Erfgoed
de heer Lars Wijnhoud, wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling
d.t.k.v. de heer Arjan Brink, projectleider Hoogbouwvisie

Deventer, 20 september 2023

Geacht college,

Enige tijd geleden heeft de gemeente Deventer aangekondigd dat zij wil komen tot een hoogbouwvisie. Zij vindt het belangrijk om daarover goed in gesprek te gaan met de burgers van Deventer en de erfgoed organisaties zoals de stichting Oud Deventer en Heemschut Overijssel.

Wij hebben die uitnodiging met enthousiasme aanvaard en advies gevraagd aan een deskundige bij uitstek op dit gebied, bovendien een uitstekend kenner van Deventer, dr. ir. Paul Meurs van bureau SteenhuisMeurs. Met hem hebben vertegenwoordigers van Oud Deventer en Heemschut een uitgebreid gesprek gehad. Daarna heeft de heer Meurs op ons verzoek een vijfpuntenbrief opgesteld waarin hij zijn visie op hoogbouw in Deventer uiteenzet vanuit het perspectief van de erfgoedwaarden. Deze visie delen wij volledig.

Graag willen wij twee punten extra benadrukken.

Het eerste punt is dat het gebrek aan ruimte voor woningbouw in Deventer direct wordt vertaald in ‘dan maar de lucht in’ . Maar hoogbouw is zeker niet de enige oplossing. Andere vormen van verdichting zijn heel goed mogelijk. Wij dringen er met klem op aan deze alternatieven serieus te onderzoeken, mede gezien ons volgende punt.

Het tweede punt dat wij willen onderstrepen, is de betekenis van het silhouet van Deventer. Daarom moeten de zichtlijnen op de Lebuïnus- en de Bergkerk en niet te vergeten de wolkenlucht boven Deventer zoals die zo schitterend is geschilderd door Salomon van Ruisdael , vrij blijven van verstoringen. Wij brengen dan ook graag nog eens de suggestie van Paul Meurs onder de aandacht om een Visual Impact Assessment verplicht te stellen op zowel het hoogbouwbeleid als op hoogbouwinitiatieven. Daarbij is het van belang dat gericht locaties worden aangewezen waar hoogbouw op de schaal van Deventer mogelijk zou kunnen zijn

Tenslotte willen wij graag aanbieden met u mee te denken over de vraag welke zichtlijnen belangrijk zijn. Paul Meurs noemt er een aantal, maar dat lijstje is zeker niet uitputtend

Al met al hopen en verwachten wij met deze vijfpuntenbrief een bijdrage te leveren aan het te formuleren hoogbouwbeleid voor de gemeente Deventer. Wij zijn gaarne bereid onze zienswijze nader toe te lichten.

Met hartelijke groet,

Namens Stichting Oud Deventer,                       Namens Heemschut Overijssel,

Wim Koetsveld, voorzitter                                 Jan Jaap de Kroes, secretaris