Actualisatie Beeldkwaliteitsplan

In juni 1998 heeft de gemeente Deventer een ‘beeldkwaliteitsplan’ voor het beschermd stadsgezicht van Deventer uitgebracht. Dit plan analyseert en benoemt de ‘beeldkwaliteiten’ van de stad; zowel de positieve (mooie) als de negatieve (lelijke). Ook formuleert het plan richtlijnen om het ruimtelijk consistente en waardevolle beeld van Deventer te waarborgen of versterken. Het plan beperkt zich daarbij tot drie stadsdelen.

·        De middeleeuwse, dichtbebouwde kern.

·        De 19de-eeuwse, ruimer opgezette schil tussen de middeleeuwse stad en de 17de-eeuwse vestinggracht.

·        Het weidse landschap van rivier de IJssel en groene Worp op de westoever.

Bij de totstandkoming van het beeldkwaliteitsplan was Anne-Lot Haag van de Stichting Oud Deventer (SOD) nauw betrokken

Alhoewel dit plan voor zover wij weten geen officiële status heeft, is het in de afgelopen jaren wel de leidraad geweest voor de beoordeling door de Planadviesraad van de gemeente Deventer van bouw- en verbouwplannen.

Op maandag 26 augustus 2019 heeft de Stichting Oud Deventer met de gemeente gesproken over de actualisatie van het beeldkwaliteitsplan uit 1998. Ook de Bond Heemschut was bij dit gesprek aanwezig. In dit eerste gesprek werd vooral het plan uit 1998 geëvalueerd. Daarbij kwamen onder meer het gebruik, de opzet, de indeling en de uitgangspunten aan de orde. Maar ook mogelijke hiaten, gebieden en gebiedsdelen. Doel van de evaluatie is om te komen tot een raamwerk voor het maken van een aanpak voor de actualisatie van het beeldkwaliteitsplan. De gemeente zal daartoe met nog meer partijen spreken, zoals de gebruikers van de binnenstad, architecten, eigenaren, de brandweer en waarschijnlijk met bewoners.

In een volgende fase zal dan het nieuwe plan worden gemaakt met een aanscherping van het visiedeel (de algemene uitgangspunten) en de betekenis van deze visie voor de openbare ruimte en de gebouwen. De SOD zal nauw betrokken blijven bij de totstandkoming van dit zeer belangrijke en waardevolle beeldkwaliteitsplan.